ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn met uitsluiting van andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van/bij/met/door Nuova Cultura del Caffè (hierna ‘NCdC’ genoemd) via haar webwinkel op www.newcoffeeculture.nl. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nr 68791402. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen op www.newcoffeeculture.nl en zullen op eerste verzoek worden toegezonden.

1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk door NCdC worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.3 Door het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling aanvaardt u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen/bestellingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van NCdC zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product (tijdelijk) niet meer leverbaar is dan wordt u na de door u gedane bestelling per e-mail hierover geïnformeerd.

2.2 De door ons verstrekte informatie (o.a. afbeelding/omschrijving) met betrekking tot de aanbieding en/of het product is zo nauwkeurig mogelijk, maar kan niet meer dan een algemene voorstelling van de aanbieding en/of het product geven. Eventuele afwijkingen geven u dan ook niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, behoudens en voor zover het recht van retour als aangegeven in artikel 5.3.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door NCdC. NCdC is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden. NCdC zal de totstandkoming van de overeenkomst en de inhoud daarvan binnen 10 dagen na de totstandkoming per e-mail aan u bevestigen, waarbij de administratie van NCdC bepalend is.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling- of bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Boot Koffie.

3.3 Boot Koffie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke)voorschriften noodzakelijk is.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is NCdC gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering/eigendomsvoorbehoud

4.1 De door NCdC op de website en in de orderbevestiging opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn lijdt nimmer tot aansprakelijkheid van NCdC en geeft u pas het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de overschrijding meer dan 30 dagen bedraagt.

4.2 Boot Koffie is bevoegd om bij de aflevering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Indien u niet aanwezig bent ten tijde van de aflevering is NCdC gerechtigd de bestelling na ondertekening van de afleverbon aan derden op uw adres of aangrenzend adres over te dragen. Het risico ter zake van de producten gaat na ondertekening van u of van derden op u over.

4.3 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan NCdC verschuldigd bent, heeft voldaan.

Artikel 5. Reclames , recht van retour en aansprakelijkheid

5.1 Bij aflevering dient u te onderzoeken of het product aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient u NCdC daarvan zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen zeven (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (e-mail) en gemotiveerd kennis te geven.

5.2 Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeenkomst beantwoord, heeft NCdC de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

5.3 Overeenkomsten kunnen zonder opgave van redenen binnen zeven (7) dagen na aflevering van het product worden ontbonden, door het afgeleverde product te retourneren aan NCdC. Ontbinding is slechts mogelijk wanneer het geretourneerde product ongebruikt en de (originele) verpakking ongeopend (koffie en aanverwante beperkt houdbare producten) en onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. Indien de retourzending door NCdC is ontvangen en geaccepteerd wordt u binnen 14 dagen gecrediteerd.

5.4 NCdC is slechts jegens u en/of derden aansprakelijk voor enigerlei schade hoe ook genaamd en/of ontstaan met betrekking tot (de aflevering van) het product indien en voor zover NCdC daarvoor verzekerd is. Zulks is slechts anders indien er sprake is van grove schuld of opzet bij NCdC en/of zulks uitdrukkelijk volgt uit een met u overeengekomen garantie. NCdC is nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de bestelling. U vrijwaart NCdC uitdrukkelijk voor iedere vordering welke derden jegens NCdC indienen met betrekking tot (de aflevering van) het product.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft NCdC in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk (e-mail) mee te delen en zulks zonder dat NCdC gehouden is tot enige schadevergoeding.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan NCdC kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt tevens begrepen alle problemen als gevolg van het gebruik van Internet, daaronder ondermeer begrepen verminkingen van informatie, vertragingen, niet toegankelijkheid webwinkel/website en/of andere storingen etc.

Artikel 7. Diversen

7.1 Indien u aan NCdC schriftelijk opgave doet van een adres, is NCdC gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan NCdC schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

7.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige overeenkomst met NCdC nietig en/of vernietigbaar is, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door NCdC vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen.

7.3 NCdC neemt uw gegevens, zoals naam, adres en e-mail adres op in een gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven. De wet bescherming persoonsgegevens is hierop integraal van toepassing.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met NCdC is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

8.3 Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten

Reinier Mensink

Kleine Houtstraat 5 rd

2011 DD Haarlem

+31(0)638320856